Úvodná stránka » Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky portálu www.ProTranslator.eu, prevádzkovaného spoločnosťou ASAP-translation.com, s.r.o.

 

Článok I. – úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú vzťahy medzi kupujúcim (v texte aj ako „zákazník“) a predávajúcim, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnopredajnej zmluvy medzi nimi uzavretej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení. Tieto obchodné podmienky platia pri objednávke tovaru od predávajúceho cez webové rozhranie www.ProTranslator.eu, alebo aj iných webových adries registrovaných predávajúcim (ďalej v texte aj ako „eshop“). Zákazník berie na vedomie, že uvedené webové stránky nemusia byť k dispozícii nepretržite a to s ohľadom na dobu nevyhnutne nutnú na údržbu hardvérového alebo softvérového vybavenia.

2. Predávajúcim je spoločnosť ASAP-translation.com, s.r.o., Karpatská 2, Nitra 949 01, IČO: 35 936 339, zapísaná do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra, oddiel Sro vložka číslo 16659/N. Zákazníkom/kupujúcim je akákoľvek tuzemská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar.

 

Článok II. - Uzavretie zmluvy

1. Predávajúci poskytuje služby v súvislosti s predmetom podnikania spoločnosti, ktorými sú najmä nie však výhradne: predaj školení, slovníkov, elektronických kníh prostredníctvom webového rozhrania, alebo aj iných webových adries registrovaných predávajúcim. Na uvedených adresách predávajúci poskytuje zoznam (obrazový aj slovný) školení, slovníkov, elektronických kníh (ďalej len produkty) ponúkaných k predaju a to vrátane ceny služby pre produkty. Produkty si má zákazník možnosť zakúpiť po vložení do „nákupného koša“ a vyplnení formulára a kliknutí na tlačidlo „Potvrdiť“. Kliknutím na tlačidlo prichádza k uzatvoreniu Kúpnopredajnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a s tým aj k právnym následkom s touto kúpou spojených. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Po spracovaní zákazníkovej objednávky bude zaslané zákazníkovi na emailovú adresu, ktorú vyplnil do objednávkového formulára, potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu produktu, údaj o cene, spôsob platby, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie.

2. Pri objednávaní produktov poskytovateľ pracuje s údajmi uvedenými do objednávkového formulára. Tieto údaje sú poskytovateľom považované za správne a zákazník za ich správnosť zodpovedá.

 

Článok III. – Cena

1. Na webovej stránke predávajúceho je uvedený zoznam ponúkaných elektronických kníh aj s uvedením ceny. Cena je uvedená pri každej knihe a to v mene EURO. Kúpne ceny ponúkaných elektronických kníh sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Po uzatvorení kúpnopredajnej zmluvy bude zákazník vyzvaný na zaplatenie kúpnej ceny. V prípade že predávajúci bude predávať tovar za akciové ceny tieto platia do dátumu uvedeného pre konkrétnu akciu alebo do vypredania zásob a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

2. Zákazník si môže zvoliť spôsob platby za produkty. Zákazník uhradí uvedenú čiastku zvolenou formou (platobnou kartou, PayPal, prevodom na účet). Predávajúci sa zaväzuje vystaviť zákazníkovi daňový doklad na zaplatenú kúpnu cenu. V daňovom doklade bude uvedená jednotková cena, daň z pridanej hodnoty vrátane jej percentuálneho vyjadrenia a súhrnná cena. Daňový doklad bude zaslaný zákazníkovi elektronickou poštou na emailovú adresu uvedenú objednávkovom formulári. Poskytovateľ prehlasuje, že platobné služby pre jednotlivé platobné metódy zabezpečuje pre poskytovateľa spoločnosť PayPal a spoločnosť GoPay Prípadné reklamácie a otázky na platobné transakcie môže zákazník smerovať emailom na emailovú adresu info@protranslator.eu Platby za produkty sú možné prostredníctvom elektronického bankovníctva (...).

3. V eshope kupujúci nezadáva žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na jeho účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky zákazníka, ktorá poskytne predávajúcemu jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a jeho meno, prípadne číslo účtu (kvôli identifikácii platby a prípadnému vráteniu hotovosti). Iné údaje nie sú predávajúcemu bankou sprístupnené.

 

Článok IV- Autorské práva

1. Predmetom autorského práva podľa týchto všeobecných obchodných podmienok je je aj súborné dielo vyjadrené v elektronickej forme zahŕňajúcej digitálne vyjadrenie, najmä kniha, zborník, noviny, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, videonahrávka, výstava alebo iná databáza, ak je súborom nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. 

2. Zákazník je oprávnený vyhotovovať kópie zo zakúpených produktov výhradne pre svoju osobnú potrebu. Zákazník berie na vedomie, že uzavretím kúpnopredajnej zmluvy s predávajúcim sa nestáva oprávneným na ďalšie rozširovanie, požičiavanie alebo prenajímanie produktov. Zákazník sa zaväzuje, že sa nebude snažiť prelomiť ochranu autorských práv a ďalšie predpisy, ktorými sa riadi ochrana duševného vlastníctva. Zákazník sa zaväzuje, že nebude vyhotovovať rozmnoženiny diela, čím je prenesenie diela alebo jeho časti na iný hmotný podklad priamo z originálu diela alebo nepriamo z inej rozmnoženiny diela dočasne alebo trvalo, a to akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme; ale najmä tlačenej, fotografickej, zvukovej alebo zvukovo-obrazovej rozmnoženiny, alebo v elektronickej forme zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie.

3. V prípade porušenia autorských práv zákazníkom môže byť vymáhaná náhrada spôsobenej škody. Ak sú elektronické knihy prístupné bez ochrany šifrovaním – teda označené formátmi PDF ............... - Predávajúci si vyhradzuje právo použiť v stiahnutej e-knihe viditeľné aj skryté údaje, identifikujúce nákup. Medzi inými môže použiť meno, priezvisko a e-mail zákazníka na základe údajov z jeho objednávkového formulára, ktorý vyplnil pri inicializácii nákupu . Zákazník s týmto opatrením súhlasí.

 

Článok V. - Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci osobné údaje svojich zákazníkov nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie zákazníkovej objednávky. Sú to iba banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie zákazníkovej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov predávajúci chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

2. Vyplnením objednávacieho formulára zákazník udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona o ochrane osobných údajov má zákazník právo požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

3. Zákazníkove osobné údaje je predávajúci oprávnený spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať zákazníka.

 

Článok VI. - Ďalšie práva a povinnosti

1. Predávajúci je povinný príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť najmä tieto informácie:

a) názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb,

b) daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

c) adresu elektronickej pošty a telefónne číslo,

d) označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,

e) názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.

2. Ak je pri komerčnej komunikácii súčasťou ponuky tovaru a služieb osobitná ponuka, napríklad zľava, odmena, dar, spotrebiteľská hra alebo súťaž, musí byť od základnej ponuky pre zákazníka rozlíšiteľná, a podmienky, ktoré musia byť splnené na jej získanie alebo na účasť v nej, musia byť ľahko prístupné, zrozumiteľné a jednoznačné. Na informácie o cene tovaru a služieb sa vzťahujú osobitné predpisy. Predávajúci nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal.

3. Predávajúci nezodpovedá za prenášané informácie, ak služby informačnej spoločnosti pozostávajú výlučne z prenosu informácií v elektronickej komunikačnej sieti alebo z poskytnutia prístupu do elektronickej komunikačnej siete, a poskytovateľ služieb

a) nedal podnet na prenos informácií,

b) nevybral príjemcu informácií,

c) nezostavil ani neupravil informácie.

 

Článok VII. – Záverečné ustanovenie

1. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť zoznam produktov. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť alebo doplniť. Vyplnením objednávkového formulára vyslovuje zákazník súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnopredajnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou ASAP-translation.com, s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné.

 

V Nitre, dňa 1.XII.2014

 

ProTranslator.eu

Všetko pre profesionálnych prekladateľov (školenia, slovníky, konferencie, softvér,...)


Novinky

27.1.2016
Nový terminologický slovník
1.12.2014
Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve
18.11.2014
Spustenie portálu

archív

Kontakt

ASAP-translation.com, s.r.o.
Boženy Němcovej 4, 949 01, Nitra
0915745142
IČO 35936339
IČ DPH SK2022011728
jakub.absolon